Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ (Στατιστική για την Διοίκηση των Επιχειρήσεων)

ODE

Περιγραφή Μαθήματος

Περιγραφική στατιστική. Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων. Πληθυσμός, τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας (συνεχείς, διακριτές).
Χαρακτηριστικά κατανομών (αναμενόμενη τιμή, διακύμανση, ροπές).
Από-κοινού κατανομές πιθανότητας, υποσυνθήκη κατανομές και κατανομές περιθωρίου. Συνδιακύμανση, συσχέτιση, ανεξαρτησία.
Γραμμικοί συνδυασμοί τυχαίων μεταβλητών. Κανονική κατανομή και σχετιζόμενες κατανομές. Τυχαία δειγματοληψία και κατανομές δειγματοληψίας.
Εκτίμηση παραμέτρων. Ιδιότητες εκτιμητών. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply