ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική. Η επιστήμη της Στατιστικής ασχολείται με μεθόδους που είναι κατάλληλες για τη συλλογή, την οργάνωση, την παρουσίαση και την ανάλυση δεδομένων. Οι στατιστικές μέθοδοι βρίσκουν εφαρμογές σχεδόν σε όλους τους κλάδους της ανθρώπινης δραστηριότητες όπως π.χ. οι επιχειρήσεις, η διοίκηση, η εκπαίδευση, η ιατρική κλπ. Γενικά η Στατιστική έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία δεδομένων. Η επεξεργασία αυτή διακρίνεται σε δύο κύριες φάσεις:

• συγκέντρωση, ταξινόμηση, περιγραφή και παρουσίαση των δεδομένων

• εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με χαρακτηριστικά ενός συνόλου δεδομένων από τη μελέτη ενός (μικρού) υποσυνόλου του.

Στη δεύτερη φάση, όπου γίνεται μία γενίκευση των συμπερασμάτων, χρησιμοποιείται η θεωρία Πιθανοτήτων. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της θεωρίας Πιθανοτήτων καθώς επίσης και στις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία δεδομένων. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους σπουδαστές των βασικών αρχών πιθανοτήτων και η χρήση αυτών στις στατιστικές τεχνικές που είναι απαραίτητες για την εξαγωγή συμπερασμάτων κατά την ανάλυση δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

• Να συγκεντρώσει, να ταξινομήσει και να παρουσιάσει ένα σύνολο δεδομένων.

• Να αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα πιθανοτήτων.

• Να αναγνωρίζει τις βασικότερες κατανομές πιθανοτήτων.

• Να εξάγει συμπεράσματα που αναφέρονται στο σύνολο των δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα (μικρό) υποσυνόλου του.

• Να κάνει πρόβλεψη των τιμών μιας μεταβλητής χρησιμοποιώντας την ανάλυση παλινδρόμησης

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Παλιά Θέματα Εξετάσεων

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 -2015

Παλιά Θέματα Εξετάσεων_Λύσεις

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply