ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

αρχείο λήψης images

Στατιστική Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες  που θα παρουσιαστούν έχουν ως εξής:

  • Εμπειρικές Κατανομές Συχνοτήτων μιας Μεταβλητής: Διακριτές και Συνεχείς Κατανομές Συχνοτήτων και Αθροιστικών Συχνοτήτων – Γραφικές Μέθοδοι Παρουσίασης Ποιοτικών και Πασοτικών Στατιστικών Δεδομένων – Ιστόγραμμα Συχνοτήτων και Αθροιστικών Συχνοτήτων
  • Παράμετροι Μονομεταβλητών Πληθυσμών: Παράμετροι Κεντρικής Τάσης – Παράμετροι Κεντρικής Θέσης – Μέτρα Διασποράς – Μετασχηματισμοί Δεδομένων με Κωδικοποίηση – Παράμετροι Ασυμμετρίας –  Ροπές Κατανομής Συχνοτήτων – Παράμετροι Κύρτωσης
  • Βασικές Έννοιες των Ενδεχομένων: Πείραμα Τύχης – Δειγματικός Χώρος – Ενδεχόμενα – Πράξεις με Ενδεχόμενα
  • Συνδυαστική Θεωρία: Μεταθέσεις ν Στοιχείων – Διατάξεις Με ή Χωρίς Επανάληψη ν Στοιχείων Ανά μ – Συνδυασμοί Με ή Χωρίς Επανάληψη ν Στοιχείων Ανά μ – Διώνυμο του Νεύτωνα
  • Η Έννοια της Πιθανότητας: Κλασικός, Στατιστικός και Αξιωματικός Ορισμός της Πιθανότητας – Ιδιότητες των Πιθανοτήτων – Δεσμευμένη Πιθανότητα – Ανεξάρτητα Ενδεχόμενα – Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας – Τύπος του Bayes
  • Μονοδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές: Διακριτή και Συνεχής Τυχαία Μεταβλητή – Συνάρτηση και Πυκνότητα Πιθανότητας – Μέση Τιμή – Αθροιστική Συνάρτηση Κατανομής – Διακύμανση – Ροπές Διαφόρων Τάξεων – Διάμεσος και Τεταρτημόρια – Ασυμμετρία και Κύρτωση – Ροπογεννήτρια, Γεννήτρια και Χαρακτηριστική Συνάρτηση
  • Θεωρητικές Κατανομές: Bernoulli – Διωνυμική – Γεωμετρική – Poisson – Ομοιόμορφη – Εκθετική – Κανονική – Λογαριθμοκανονική
  • Δυσδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές: Διακριτές και Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές – Από Κοινού Συνάρτηση και Πυκνότητα Πιθανότητας – Ανεξάρτητες Τυχαίες Μεταβλητές – Μικτή Μέση Τιμή – Από Κοινού Αθροιστική Συνάρτηση Κατανομής – Περιθώρια Συνάρτηση και Πυκνότητα Πιθανότητας – Συνδιακύμανση – Συντελεστής Συσχέτισης – Μικτές Ροπές Διαφόρων Τάξεων
  • Δεσμευμένες Τυχαίες Μεταβλητές: Διακριτές και Συνεχείς Δεσμευμένες Τυχαίες Μεταβλητές – Δεσμευμένη Συνάρτηση και Πυκνότητα Πιθανότητας – Δεσμευμένη Αθροιστική Συνάρτηση Κατανομής – Συναρτήσεις Παλινδρόμισης και Σκέδασης – Δεσμευμένες Ροπές Διαφόρων Τάξεων

Παρακάτω Παραθέτουμε Θέματα Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου 2014 – 2015

Στατιστική Ι_Παλιά Θέματα Εξετάσεων_Χειμερινό_ 2014_2015

Παρακάτω Παραθέτουμε Λυμένα Θέματα Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου 2014 – 2015

Στατιστική Ι_Παλιά Θέματα Εξετάσεων_Χειμερινό_ 2014_2015_Λύσεις

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply