Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών

Πραγματοποιούνται μαθήματα Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία. Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση  της Διδακτέας ύλης. Πραγματοποιούνται Ιδιαίτερα μαθηματικών με νέες επιστημονικές μεθόδους. Οι καθηγητές μας διαθέτουν […]

Πανεπιστημιακά Μαθήματα Μαθηματικών

Παραδίδονται Πανεπιστημιακά Μαθήματα Μαθηματικών σε φοιτητές ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΕΑΠ. Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων, καθώς και για την βέβαιη επιτυχία. Οι Καθηγητές μας είναι εξειδικευμένοι στα παρακάτω Πανεπιστημιακά Μαθήματα: Απειροστικός Λογισμός […]

 

Ποσοτικές Μέθοδοι Ι

Marketing

Σκοπός του μαθήματος

Εισαγωγή στις μεθόδους και τεχνικές συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που μετατρέπουν τις αριθμητικές πληροφορίες σε μορφή κατάλληλη για την υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Είδη Στατιστικών δεδομένων.
  2. Πηγές και μέθοδοι συλλογής δεδομένων.
  3. Τρόποι παρουσίασης δεδομένων (κατανομές, πίνακες, διαγράμματα).
  4. Βασικά χαρακτηριστικά αριθμητικών δεδομένων (τάση, διασπορά, ασυμμετρία).
  5. Εισαγωγικές έννοιες στις πιθανότητες και κατανομές πιθανοτήτων (κανονική κατανομή, διωνυμική κατανομή,  κατανομή Poisson).
  6. Εκτιμητική (κατανομές δειγματοληψίας και διαστήματα εμπιστοσύνης).
  7. Έλεγχοι υποθέσεων (έλεγχος μέσου, έλεγχος ποσοστού, έλεγχος διαφοράς δύο μέσων, έλεγχος διαφοράς δύο ποσοστών, έλεγχος λόγου δύο διακυμάνσεων, έλεγχος ανεξαρτησίας ιδιοτήτων)

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

Παλιά Θέματα Εξετάσεων_Ποσοστικές Μέθοδοι Ι_Λύσεις

Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ (Οικονομετρία)

ODE

Περιγραφή Μαθήματος

ODE_Posotikes III

 

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ (Στατιστική για την Διοίκηση των Επιχειρήσεων)

ODE

Περιγραφή Μαθήματος

Περιγραφική στατιστική. Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων. Πληθυσμός, τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας (συνεχείς, διακριτές).
Χαρακτηριστικά κατανομών (αναμενόμενη τιμή, διακύμανση, ροπές).
Από-κοινού κατανομές πιθανότητας, υποσυνθήκη κατανομές και κατανομές περιθωρίου. Συνδιακύμανση, συσχέτιση, ανεξαρτησία.
Γραμμικοί συνδυασμοί τυχαίων μεταβλητών. Κανονική κατανομή και σχετιζόμενες κατανομές. Τυχαία δειγματοληψία και κατανομές δειγματοληψίας.
Εκτίμηση παραμέτρων. Ιδιότητες εκτιμητών. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

Ποσοτικές Μέθοδοι Ι (Γενικά Μαθηματικά για την Διοίκηση των Επιχειρήσεων)

ODE

Περιγραφή Μαθήματος

ODE_Posotikes I

Παρακάτω παρέχονται Θέματα Εξετάσεων 2010-2015 και Λύσεις στις Ποσοτικές Μεθόδους Ι την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

Ποσοτικές Μέθοδοι Ι_Σημειώσεις_Θέματα Εξετάσεων_Λύσεις

Μαθηματικά ΙΙΙ

DEOS

Περιγραφή Μαθήματος

Μεγιστοποίηση υπό ανισοτικούς περιορισμούς. Αναγκαίες συνθήκες, ικανές συνθήκες. Κοίλα προβλήματα μεγιστοποίησης. Ικανές συνθήκες για να υπάρχει λύση. Ανταγωνιστική/μονοπωλιακή ισορροπία. Ορισμός και αλγόριθμος υπολογισμού. Ικανές συνθήκες για να υπάρχει λύση και ο ρόλος της κοιλότητας. Σημεία Pareto και αλγόριθμος υπολογισμού. Ανταγωνιστική/μονοπωλιακή ισορροπία με εφάπαξ μεταβιβάσεις. Ανταγωνιστική/μονοπωλιακή ισορροπία με ελέγχους τιμών. Ανταγωνιστική/μονοπωλιακή ισορροπία με φόρους ανά μονάδα δραστηριότητας. Ανταγωνιστική/μονοπωλιακή ισορροπία με εξωτερικότητες. Ανταγωνιστική/μονοπωλιακή ισορροπία με δημόσια αγαθά Τρία θεωρήματα ευημερίας. Παίγνια, ισορροπία Nash, αλγόριθμος υπολογισμού. Ισορροπίες Cournot, Bertrand, Hotelling .

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

Στατιστική

DEOS

Περιγραφή Μαθήματος

Περιγραφική στατιστική. Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων. Πληθυσμός, τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας (συνεχείς, διακριτές).
Χαρακτηριστικά κατανομών (αναμενόμενη τιμή, διακύμανση, ροπές).
Από-κοινού κατανομές πιθανότητας, υποσυνθήκη κατανομές και κατανομές περιθωρίου. Συνδιακύμανση, συσχέτιση, ανεξαρτησία.
Γραμμικοί συνδυασμοί τυχαίων μεταβλητών. Κανονική κατανομή και σχετιζόμενες κατανομές. Τυχαία δειγματοληψία και κατανομές δειγματοληψίας.
Εκτίμηση παραμέτρων. Ιδιότητες εκτιμητών. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων. Γραμμική παλινδρόμηση. Χρονολογικές σειρές.

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

 

Μαθηματικά ΙΙ

DEOS

Περιγραφή Μαθήματος

Ολοκληρώματα: Αόριστα ολοκληρώματα, Μέθοδοι ολοκλήρωσης, Ορισμένα ολοκληρώματα, Γενικευμένα ολοκληρώματα, Εφαρμογές στα Οικονομικά
Διαφορικές εξισώσεις: Ορολογία και Βασικές Έννοιες, Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές, Δυναμική Ευστάθεια, Γραμμικές Εξισώσεις Πρώτης και Δεύτερης Τάξης, Λύσεις και Ευστάθεια Ισορροπίας, Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης, Ποιοτική Ανάλυση Διαφορικών Εξισώσεων, Εφαρμογές στα Οικονομικά.
Δυναμικά συστήματα: Ορολογία και Βασικές Έννοιες, Γραμμικά δυναμικά συστήματα, Ανάλυση συστημάτων δύο εξισώσεων. Ανάλυση ευστάθειας γραμμικών δυναμικών συστημάτων. Ευσταθής, ασταθής και σαγματική λύση. Εφαρμογές στα Οικονομικά.
Εξισώσεις διαφορών: Ορολογία και Βασικές Έννοιες, Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης με Σταθερούς Συντελεστές, Δυναμική Ευστάθεια, Γραμμικά Συστήματα και Δυναμική Ευστάθεια, Εφαρμογές στα Οικονομικά.

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

Μαθηματικά Ι

DEOS

Περιγραφή Μαθήματος:

Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα: διανύσματα, μήτρες ορίζουσες, συστήματα γραμμικών εξισώσεων, οικονομικές εφαρμογές. Εισαγωγή στους Διανυσματικούς Χώρους: Υπόχωροι, βάσεις και διάσταση, συντεταγμένες, χώροι με εσωτερικό γινόμενο. Σχέσεις και Συναρτήσεις. Διαφορικός Λογισμός: μελέτη πραγματικών συναρτήσεων μίας μεταβλητής, εφαρμογές λογισμού σε προβλήματα οικονομικών. Συναρτήσεις πολλών Μεταβλητών: μερικοί παράγωγοι και εφαρμογές στα οικονομικά. Θεωρία Βελτιστοποίησης: βελτιστοποίηση συναρτήσεων μίας μεταβλητής, βελτιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, οικονομικές εφαρμογές. Στατική Ανάλυση Οικονομικών Συστημάτων. Bελτιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με περιορισμούς. Εισαγωγή στα ολοκληρώματα.

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

 

Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ

Oikonomikis Epistimis

Περιγραφή Μαθήματος:

Το μάθημα αφορά στην εισαγωγή σε ζητήματα μαθηματικής ανάλυσης και τεχνικών επίλυσης Σ.Δ.Ε. με εφαρμογές στην οικονομική θεωρία και την οικονομετρία. Οι έννοιες που εξετάζονται είναι οι:1. Πραγματικές ακολουθίες, σημεία σώρευσης, σύγκλιση, αρχή μεταφοράς. Σειρές, απόλυτη σύγκλιση, κριτήριο σύγκλισης D`Alembert. Δυναμοσειρές, διάστημα σύγκλισης, ακτίνα σύγκλισης. Θεώρημα Taylor, δυναμοσειρές και πολυώνυμα Taylor, συνάρτηση διαχρονικής ωφέλειας, ροπογεννήτριες συναρτήσεις για μέτρα πιθανότητας. 2. Σ.Δ.Ε. πρώτης τάξης, χωριζόμενες μεταβλητές, πεπλεγμένες συναρτήσεις, ακριβείς εξισώσεις, μετασχηματισμός σε ακριβείς και πολλαπλασιαστές Euler, ομογενείς συντελεστές, γραμμικές πρώτης τάξης, επίλυση μέσω δυναμοσειρών, ευστάθεια ισορροπίας ανταγωνιστικής αγοράς, εξίσωση Bernoulli και το υπόδειγμα Solow, ευστάθεια συνόλου λύσεων και διαγράμματα φάσης. 3. Σ.Δ.Ε. ανώτερης τάξης, επίλυση μέσω δυναμοσειρών, γραμμικές με σταθερούς συντελεστές, χαρακτηριστικά πολυώνυμα, χαρακτηρισμός ευστάθειας λύσεων, μέθοδοι εύρεσης ειδικών λύσεων.

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.

 

Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ

Oikonomikis Epistimis

Περιγραφή Μαθήματος:

Οι σκοποί του μαθήματος είναι δυο. Πρώτον, η εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα με σκοπό την προπαρασκευή για το μάθημα της Οικονομετρίας. Δεύτερον, η ανάλυση εννοιών που είναι χρήσιμες στη Μικροοικονομική και τη Μαθηματική Οικονομική (βελτιστοποίηση με τη μορφή μητρών δυναμικά οικονομικά υποδείγματα κτλ). Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε εφαρμογές από το χώρο της Θεωρητικής Οικονομικής, όπως βελτιστοποίηση, θεωρία του σχεδιασμού, ανάλυση εισροών-εκροών κτλ.

Παρέχονται Σημειώσεις και Λυμένα Παλιά Θέματα Εξετάσεων για την καλύτερη κατανόηση της Ύλης.